BỘ KHĂN PHẪU THUẬT
BỘ KHĂN PHẪU THUẬT
BỘ KHĂN DÙNG TRONG SẢN/C-Section Pack V

Miêu tả

Đóng gói

77492

Bộ khăn dùng trong sản Cái/ thùng=8

88354

Bộ khăn dùng trong sản

Cái/thùng=11

89525 Khăn phẫu thuật dùng trong sản, vô trùng

Cái/ thùng=7

BỘ KHĂN PHẪU THUẬT TMH

Miêu tả Đóng gói
88223 Bộ khăn phẫu thuật TMH

Cái/thùng=50

BỘ KHĂN PHẪU THUẬT MẮT

Miêu tả Đóng gói
88706 Bộ khăn phẫu thuật mắt

Cái/thùng=6

BỘ KHĂN PHẪU THUẬT MẠCH VÀNH

Miêu tả Đóng gói

88731

Bộ khăn phẫu thuật mạch vành Cái/ thùng=2
89583 Khăn chụp mạch vành, vô trùng

Cái/ thùng=12

89709 Khăn chụp mạch máu đùi dài có ô vuông, vô trùng

Cái/ thùng=14

89711

Khăn chụp mạch máu đùi dài có ô vuông, vô trùng

          Cái/ thùng=16

Sản phẩm liên quan